Chương 1: Động học chất điểm

Hướng dẫn làm bài Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ Bài 2: Chuyển động thẳng đều Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều Bài 4: Sự rơi tự do Bài 5: Chuyển động tròn đều Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do