Phần I : Cơ học

Hướng dẫn làm bài Phần I : Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ Bài 2: Chuyển động thẳng đều Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều Bài 4: Sự rơi tự do Bài 5: Chuyển động tròn đều Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm Bài 10 : Ba định luật Niu-tơn Bài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc Bài 13 : Lực ma sát Bài 14 : Lực hướng tâm Bài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngang

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Bài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Bài 22 : Ngẫu lực